Czerwiec 4, 2018

RYZYKA BUDOWLANO-MONTAŻOWE

 ubezpieczenie inwestycji budowlanych

 Główne zalety:


Ubezpieczenie zabezpiecza ochronę mienia będącego na etapie budowy. Ochrona daje gwarancję zabezpieczenia podmiotom finansującym i zapewnia ciągłość przeprowadzenia całej inwestycji. Obejmuje  proces realizacji inwestycji w tym:

  • realizowane obiekty budowlane i montażowe
  • sprzęt, wyposażenie, zaplecze budowy,
  • maszyny budowlano-montażowe.

Umowa ubezpieczenia może być zawarta:

  • w zakresie podstawowym, który gwarantuje odpowiedzialność za szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku określonych w umowie zdarzeń – np. ognia, eksplozji, katastrofy budowlanej, awarii urządzeń, a także za koszt akcji ratowniczej,
  • w zakresie rozszerzonym o ryzyka żywiołów naturalnych (np. huragan, powódź, obsunięcie się ziemi itp.)

Składka jest płatna z góry jednorazowo lub z częstotliwością roczną, półroczna, kwartalną lub miesięczną.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcam do kontaktu ze mną telefonicznie
531 100 306 lub e-mailem JPU24@WP.PL